Erik Søjborg
Din Lokale Advokat.

Med møderet for
Landsret og Højesteret

Advokat Erik Søjborg

Østergade 18C
7470 Karup J
Tlf.: 9710 2444
Mail: soejborg@get2net.dk

Forside

Profil

Arbejdsomåder

Medarbejdere

Retshjælp

Priser

Kontakt

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

for Advokat Erik Søjborg

 

 

Pr. 2. maj 2018

 

 

 

 

Advokat Erik Søjborgs dataansvar:

Jeg behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan jeg behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for min databehandling er, at jeg kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Jeg behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og jeg sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Advokat Erik Søjborg er dataansvarlig og jeg sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:

Advokat Erik Søjborg

Bredgade 6, 7470 Karup

Telefon 97 10 24 44

Mail: soejborg@get2net.dk 

 

Behandling af personoplysninger:

Jeg behandler følgende personoplysninger:

1)      Klienter:

-          Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer og e-mailadresse

2)      Oplysninger om modparter:

-          Almindelige personoplysninger:

        Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

-          Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

        CPR-nummer

Her indsamler jeg oplysninger fra:

Normalt får jeg oplysninger fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

        Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

        Domstolene, anklagemyndigheden eller modpartens advokat.

Kontorets formål med behandling af dine personoplysninger:

Jeg behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når jeg har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

        Kontorets berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

        At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

        Behandling af lovkrav

        Behandling med samtykke

Formålene:

1.                  Formål med behandling af oplysninger:

      håndtering af sagsbehandling

      Opfyldelse af lovkrav

 

 

Jeg behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang jeg behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

-       Håndtering af sagerne

-       Opfyldelse af pligter

 

 

Samtykke

Oftest vil min behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Jeg indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis jeg indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give mig besked om det.

Når jeg indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager jeg en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter jeg samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Videregivelse af dine oplysninger

Jeg videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Jeg har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, hvilken type sag, det drejer sig om. Oplysningerne gemmes dog i højest 10 år, svarende til den absolutte forældelse.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når jeg behandler personoplysninger om dig:

        Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

        Retten til at få indsigt i egne personoplysninger

        Retten til berigtigelse

        Retten til sletning

        Retten til begrænsning af behandling

        Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

        Retten til indsigelse

 

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod min behandling, ved at henvende dig til Kontoret. Mine kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine oplysninger, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Jeg forbeholder mig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

 

Karup, den 2. maj 2018

 

 

Erik Søjborg


Medlem af Advokatsamfundet, der kræver den lovpligtige ansvarsforsikring.
© Copyright Advokat Erik Søjborg 2006 - 2021 Alle Rettigheder Forbeholdes.