Erik Søjborg
Din Lokale Advokat.

Med møderet for
Landsret og Højesteret

Advokat Erik Søjborg

Østergade 18C
7470 Karup J
Tlf.: 9710 2444
Mail: soejborg@get2net.dk

Forside

Profil

Arbejdsomåder

Medarbejdere

Retshjælp

Priser

Kontakt

Privatlivspolitik

Profil

Firmaet er grundlagt i 1980, og har siden 1987 været drevet af advokat Erik Søjborg som enkeltmandsfirma.

Firmaets cvr.nr. er 11 11 40 91.

Firmaet har klientbankkonto i Danske Andelskassers Bank under konto nr. 5959 - 5500030. 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. 

Firmaet er beliggende i Karup, hvilket i sin tid blev valgt som følge af, at det er relativt let ved personlig kontakt at servicere klienter indenfor en radius på 30 km. Det er således muligt at servicere klienter i Herning, Ikast, Karup, Kjellerup, Silkeborg og Viborg ved personlig kontakt.

Servicering af klienter uden for den radius sker primært pr. telefon og korrespondance.

Advokatfirmaet anvender ikke klausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre det aftales med klienten.

Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet og/eller utilfredshed med en af advokatfirmaets adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.


Medlem af Advokatsamfundet, der kræver den lovpligtige ansvarsforsikring.
© Copyright Advokat Erik Søjborg 2006 - 2021 Alle Rettigheder Forbeholdes.